صفحه اختصاصی

سهند صادقی
کارشناس عمران دانشگاه تبریز
کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک
دانشجوی دکتری عمران سازه دانشگاه ارومیه
ترجمه کتب و متون تخصصی عمران سازه ، ژئوتکنیک و ...
عضو تیم تخصصی و مدیریت وبسایت   :   www.enginfo.ir
تدریس دروس تخصصی  و نرم افزارهای مهندسی عمران سازه و ژئوتکنیک 
 ..... , ETABS , SAP2000 , DEEPSOIL , Seismosignal
آموزش برنامه نویسی در متلب MATLAB و الگوریتم های بهیبنه سازی در MATLAB

ایمیل :
sahand.sadeghi.ssm@gmail.com